ดาวน์โหลดเอกสาร

สามารถเลือกดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้จากข้างล่าง

 

์  

  • เอกสารยื่นวีซ่าท่องเที่ยว_ออสเตรเลีย ดาวน์โหลดที่ไฟล์ชื่อ  Visitor_600_Application_Checklist
  • เอกสารยื่นวีซ่านักเรียน_ออสเตรเลีย   ดาวน์โหลดที่ไฟล์ชื่อ  AUS_Student_Application_Checklist
  • เอกสารยื่นวีซ่านักเรียน_นิวซีแลนด์     ดาวน์โหลดที่ไฟล์ชื่อ  NZ_Student_Application_Checklist