บริการด้านวีซ่า

 

บริการจัดทำวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศ อเมริกา,แคนาดา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และประเทศในกลุ่มเชงเก้น 

นอกเหนือจากวีซ่านักเรียน บริษัทให้บริการเพิ่มเติม เฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้น  

การเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ต้องขอวีซ่า นักเดินทางทั้งหลายควรจะเตรียมตัวขอวีซ่า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน เหตุผลเพราะ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ละสถานทูตจะใช้เวลา พิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 15 วันทำการ (ไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ) ซึ่งยังไม่รวมถึง เวลาในการเตรียมเอกสารของผู้เดินทาง และ คิววันเวลาที่ว่างในการยื่นขอวีซ่า

 

บริษัท สเต็ปเอ้าท์ สตัดดี้ แอนด์ ทราเวล ไม่การันตีผลวีซ่าทุกประเภท

การพิจรณาผลขึ้นอยู่กับทางสถานทูต และ ข้อมูลต่างๆรวมถึงเอกสารที่ลูกค้าส่งให้ทางบริษัทเท่านั้น

* ผู้เดินทางทุกคน ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป  ยกเว้นประเทศจีน 

* ค่าบริการศูนย์รับยื่นวีซ่าของ เชงเก้น แตกต่างกัน แล้วแต่ประเทศ

* ค่าบริการไม่รวมค่าแปลเอกสาร เริ่มต้นแผ่นละ 300 บาท *ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร*

* ค่าประกันการเดินทางคุ้มครอง 14 วัน หากต้องการซื้อเพิ่มโปรดติดต่อกับทางเราอีกครั้ง  


1. Passport ตัวจริง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

2. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด

3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า และ ประวัติการเดินทางเข้า-ออก หรือ วีซ่าของประเทศอื่นๆ (ถ้ามี)

4.รูปถ่ายขนาดตามที่สถานทูตแต่ละแห่งกำหนด พื้นหลังสีขาว เห็นหน้าและใบหู ชัดเจน 2 รูป

5. สำเนาทะเบียนบ้านของตัวเอง

6. สำเนาบัตรประชาชนของตัวเอง

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือสำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล  (ถ้ามี)

8. เอกสารด้านการสมรส กรณี แต่งงาน หรือ หย่า

9. เอกสารด้านการงาน *เอกสารสำคัญที่สุดในการยื่นขอวีซ่า

 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ   ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการที่มีชื่อตัวเองเป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน *เอกสารมีอายุใช้งานแค่ 3 เดือน หากเกินต้องขอใหม่*, สำเนาทะเบียนการค้า และ เอกสารการเสียภาษีของกิจการ
 • กรณีเป็นพนักงานบริษัททั่วไป  ใช้หนังสือรับรองการทำงานตัวจริงจากบริษัท ระบุวันที่เริ่มงาน(ภาษาอังกฤษ), สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3- 6 เดือน
 • กรณีเป็นนักเรียน,นักศึกษา ใช้ใบรับรองการศึกษา/ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริงจากมหาวิทยาลัย และ Transcript (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริงจากมหาวิทยาลัย
 • กรณีเป็นเกษตรกร หรือ กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน ใช้เอกสารดังต่อไปนี้เช่น รูปถ่ายกิจการ, เอกสารสัญญาเช่า-ซื้อ-ขาย ต่างๆ , เอกสารบิลค้าขาย สั่งของ, สมุดทะเบียนเกษตรกร 

10. หลักฐานด้านการเงินตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)  *เอกสารสำคัญในการยื่นวีซ่า*  ยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาท

 • กรณียื่นเอกสารการเงินของตัวเอง  ให้ใช้เอกสารดังนี้ 

       Bank Statement ตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร (ภาษาอังกฤษ)

      Bank Guarantee ตัวจริงภาษาอังกฤษ แสดงยอดเงินเป็นสกุลเงินตราประเทศที่ท่านจะยื่นวีซ่า 

        กรณียื่นเอกสารการเงินของผู้ปกครอง หรือ ญาติ (Sponsor)  ใช้เอกสารดังนี้ 

    Bank Statement ตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (ภาษาอังกฤษ)

    Bank Guarantee ตัวจริงภาษาอังกฤษ แสดงยอดเงินเป็นสกุลเงินตราประเทศที่ท่านจะยื่นวีซ่า 

 • จดหมายรับรองการเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สนับสนุนทางการเงิน (Sponsor) 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุนทางการเงิน (Sponsor)  1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือสำเนาใบเปลี่ยนนามสกุลของของผู้สนับสนุนทางการเงิน (Sponsor)  1 ชุด
 • หลักฐานการทำงานปัจจุบันของผู้สนับสนุนทางการเงิน (Sponsor) * หลักฐานการทำงานดูเอกสารที่ต้องใช้จากข้อ 10
 • สำเนาทะเบียนสมรสของผู้สนับสนุนทางการเงิน (Sponsor)  1 ชุด