บริการด้านวีซ่า

 

บริการจัดทำวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศ อเมริกา,แคนาดา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และประเทศในกลุ่มเชงเก้น 

นอกเหนือจากวีซ่านักเรียน บริษัทให้บริการเพิ่มเติม เฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้น  

การเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ต้องขอวีซ่า นักเดินทางทั้งหลายควรจะเตรียมตัวขอวีซ่า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน เหตุผลเพราะ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ละสถานทูตจะใช้เวลา พิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 15 วันทำการ (ไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ) ซึ่งยังไม่รวมถึง เวลาในการเตรียมเอกสารของผู้เดินทาง และ คิววันเวลาที่ว่างในการยื่นขอวีซ่า

 

  สเต็ปเอ้าท์ สตัดดี้ แอนด์ ทราเวล ไม่การันตีผลวีซ่าทุกประเภท

การพิจรณาผลขึ้นอยู่กับทางสถานทูต และ ข้อมูลต่างๆรวมถึงเอกสารที่ลูกค้าส่งให้ทางบริษัทเท่านั้น


* ค่าบริการศูนย์รับยื่นวีซ่าของ เชงเก้น แตกต่างกัน แล้วแต่ประเทศ

* ค่าประกันการเดินทางคุ้มครอง 14 วัน หากต้องการซื้อเพิ่มโปรดติดต่อกับทางเราอีกครั้ง 

ประกันที่ลูกค้าได้รับเป็นแบบ  Oasis Tripper (695 บาท)

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็น แบบ Oasos Leisure ได้ในราคา 1,380 บาท

 

 รายการเอกสารสำหรับนักท่องเที่ยว (ผู้สมัครวีซ่า)

1. Passport ตัวจริง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

2. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด

3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า และ ประวัติการเดินทางเข้า-ออก หรือ วีซ่าของประเทศอื่นๆ (ถ้ามี)

4. แบบฟอร์มการขอวีซ่าผู้มาเยือน – ประเภทนักท่องเที่ยว 

5. ใบนัดหมายเข้ารับการทำไบโอเมตทริก

6. รูปถ่ายขนาดตามที่สถานทูตแต่ละแห่งกำหนด พื้นหลังสีขาว เห็นหน้าและใบหู ชัดเจน 2 รูป

7. สำเนาทะเบียนบ้านของตัวเอง

8. สำเนาบัตรประชาชนของตัวเอง

9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือสำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล  (ถ้ามี)

10. เอกสารด้านสถานะทางทหาร  *สำหรับผู้สมัครวีซ่าที่เป็นผู้ชาย

11. เอกสารด้านที่พักตลอดระยะเวลาที่จะท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ

12. แผนการเดินทางท่องเที่ยวอย่างละเอียด

13หลักฐานด้านการทำงานตัวจริง  (ภาษาอังกฤษ)  **เอกสารสำคัญที่สุดในการยื่นวีซ่า**

 • กรณีผู้สมัครวีซ่าจบการศึกษามาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ต้องมีเอกสารด้านการทำงาน เช่น จดหมายรับรองการทำงาน, จดหมายรับรองเงินเดือน, หนังสือการผ่านงาน, สลิปเงินเดือน เป็นต้น
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ   ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการที่มีชื่อตัวเองเป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน *เอกสารมีอายุใช้งานแค่ 3 เดือน หากเกินต้องขอใหม่*, สำเนาทะเบียนการค้า และ เอกสารการเสียภาษีของกิจการ
 • กรณีเป็นพนักงานบริษัททั่วไป  ใช้หนังสือรับรองการทำงานตัวจริงจากบริษัท ระบุวันที่เริ่มงาน(ภาษาอังกฤษ), สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเป็นนักเรียน,นักศึกษา ใบรับรองจบการศึกษา หรือ ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริงจากมหาวิทยาลัย และ Transcript (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริงจากมหาวิทยาลัย
 • กรณีเป็นเกษตรกร หรือ กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน ใช้เอกสารดังต่อไปนี้เช่น รูปถ่ายกิจการ, เอกสารสัญญาเช่า-ซื้อ-ขาย ต่างๆ , เอกสารบิลค้าขาย สั่งของ, สมุดทะเบียนเกษตรกร 

 14.หลักฐานด้านการเงินตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)  **เอกสารสำคัญในการยื่นวีซ่า**

 • ยื่นเอกสารการเงินของตัวเอง  ให้ใช้เอกสารดังนี้ 

       Bank Statement ตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร (ภาษาอังกฤษ)

      Bank Guarantee ตัวจริงภาษาอังกฤษ แสดงยอดเงินเป็นสกุลเงินตราประเทศที่ท่านจะยื่นวีซ่า 

***ยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาท***

 

    กรณียื่นเอกสารการเงินของผู้ปกครอง หรือ ญาติ (Sponsor)  ให้ใช้เอกสารดังนี้ 

    Bank Statement ตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (ภาษาอังกฤษ)

   Bank Guarantee ตัวจริงภาษาอังกฤษ แสดงยอดเงินเป็นสกุลเงินตราประเทศที่ท่านจะยื่นวีซ่า 

***ยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาท***

 • จดหมายรับรองการเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สนับสนุนทางการเงิน (Sponsor) 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุนทางการเงิน (Sponsor)  1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือสำเนาใบเปลี่ยนนามสกุลของของผู้สนับสนุนทางการเงิน (Sponsor)  1 ชุด
 • หลักฐานการทำงานปัจจุบันของผู้สนับสนุนทางการเงิน (Sponsor) * หลักฐานการทำงานดูเอกสารที่ต้องใช้จากข้อ 13
 • สำเนาทะเบียนสมรสของผู้สนับสนุนทางการเงิน (Sponsor)  1 ชุด
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว กับผู้สนับสนุนทางการเงิน (Sponsor) อื่นๆเพิ่มเติมที่มี เช่น ใบเกิด